Všeobecné obchodní podmínky

pro nájem sportovního vybavení prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese

www.lipnorent.online

Ing. Petr Poštolka, se sídlem č. p. 2209/11, 100 00 Praha, IČ: 66442583 vedená v obchodním rejstříku. Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10, dále jen „pronajímatel“

Provozovna: Online Půjčovna Lipno, Lipno nad Vltavou, 38278 dále jen „půjčovna“

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 • Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného pronajímatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese:  www.lipnorent.online
 1. Nájemcem může být pouze spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „nájemce“).
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách pronajímatele, zejména:
     1. doručením písemného souhlasu nájemce se všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele;
     2. při registraci, přihlášení, rezervaci či jiném aktivním úkonu nájemce na internetových stránkách pronajímatele www.lipnorent.online označením souhlasu s nimi;
     3. jiným nesporným způsobem prokazujícím přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek např. podpisem nájemní smlouvy při převzetí předmětu nájmu

II. Uzavření nájemní smlouvy

 1. Webové rozhraní internetového obchodu pronajímatele obsahuje informace o předmětu nájmu, a to včetně uvedení cen za nájem jednotlivého předmětu nájmu. Ceny za nájem předmětu nájmu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Nájemní smlouva je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena doručením přijetí rezervace nájemce, učiněné prostřednictvím internetových stránek pronajímatele www.lipnorent.online (viz článek IV. těchto všeobecných obchodních podmínek), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou na adresu elektronické pošty nájemce.

III. Předmět nájmu

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení (silniční koloběžka, cyklistické kolo, elektrokoloběžka, paddleboard, cyklo vozík, dětská sedačka na kolo, motorový člun) specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Vybavení bude nájemci předáno pronajímatelem v bezvadném stavu, seřízeno a připraveno k užití a s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému užívání předmětu nájmu.
 3. Nájemce odpovídá za škodu, kterou na vybavení způsobil porušením povinností dle č. VII. těchto podmínek či porušením provozního řádu.

IV. Rezervace a platba

 1. Rezervaci vybavení může nájemce provést prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách pronajímatele www.lipnorent.online. Nájemce je povinen při rezervaci uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje.
 2. Pro provedení rezervace musí nájemce uhradit cenu nájemného, která odpovídá 50 % z celkové výše nájemného. Platba musí být provedena online kartou nájemce na internetových stránkách pronajímatele www.lipnorent.online. Zbytek nájemného uhradí pronajímateli při převzetí vybavení.
 3. V případě vracení zálohy (viz bod V. Zrušení a změna rezervace), která byla uhrazena prostřednictvím platební brány, se bude uhrazená záloha zákazníkovi vracet výlučně přes GoPay na danou kartu.
 4. Rezervaci může provést pouze osoba starší 18 let.
 5. Rezervaci je nutné provést minimálně 48 hodin před vyzvednutím.
 6. Nájemným se zde rozumí cena za pronájem vybavení dle aktuálního ceníku, dostupného na internetových stránkách pronajímatele www.lipnorent.online.

V. Zrušení a změna rezervace

 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce bez sankce je možné do 6 dní od její realizace. Pokud nájemce zruší rezervaci 2-5 dní předem, vrátí se nájemci 50 % ze zaplacené zálohy. Pokud nájemce zruší rezervaci míň jak dva dny předem, vrátí se nájemci 0 % ze zaplacené zálohy.

VI. Převzetí, vrácení, doba zapůjčení

 1. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení.
  – Rezervované vybavení je nájemce oprávněn vyzvednout na předem sjednaném místě, v předem domluvený čas.
  – Předání rezervovaného vybavení se uskuteční na zvoleném místě nájemcem a v určený čas, který nájemce uvedl při rezervaci vybavení. Součástí rezervace je zapůjčení přilby jako nezbytný bezpečnostní prvek.
  – Vrácení vybavení probíhá na předem domluveném místě a v domluveném čase mezi nájemcem a pronajímatelem.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo na nezapůjčení vybavení z provozních důvodů (špatné počasí)
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčit sportovní výzbroj zákazníkovi bez udání důvodů.
 4. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká nájemci nárok na vrácení poměrné části nájemného.

VII. Povinnosti nájemce

Pro výpůjčku je nutné, aby nájemce:

 • Byla osoba starší 18 let
 • Předložil platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz či cestovní pas).
 • Bylo provedena správně online rezervace. Nájemce uhradil 50 % nájemného. Platba musí být provedena online kartou nájemce na internetových stránkách pronajímatele www.lipnorent.online. Zbytek nájemného uhradí pronajímateli při převzetí vybavení.
 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen, a to obvyklým způsobem. Dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.
 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození či zašpinění neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu, než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli sazbu dle ceníku za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
 7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou, a to buď ve výši opravy, nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu.
 8. V případě defektu zapůjčeného vybavení (např. píchnutá duše) nejsme z kapacitních důvodů povinni vyzvednout poškozené či nepojízdné vybavení. Pokud k defektu během užívání dojde, je zákazník (nájemce) povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit v půjčovně (telefonicky) a zároveň na své náklady doručit zapůjčené vybavení zpět do půjčovny.

– Dle vlastního uvážení si zákazník (nájemce) za 200 Kč může zapůjčit servisní balíček obsahující náhradní duši, lepení (samolepící záplaty) a pumpičku.

– V případě volné kapacity a pouze po předchozí domluvě se vynasnažíme vyzvednout na (autem) přístupném místě nepojízdné vybavení. Tato služba je zpoplatněna sazbou 17 Kč/km a zároveň je potřeba uhradit náklady spojené s opravou (materiál + práce).  

 1. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
 2. Cena zapůjčeného materiálu je dána ceníkem Online půjčovny Lipno platným k datu výpůjčky. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí před započetím výpůjčky, ne po vrácení zapůjčeného materiálu.
 3. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu
  půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po vrácení materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození nebo porušen Provozní řád půjčovny.
 4. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Před výpůjčkou si materiál zkontroluje a převzetím souhlasí s jeho technickým i vizuálním stavem. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
 5. Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 6. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele.
 7. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě či třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.
 8. Nájemce je povinen řídit se provozním řádem Online půjčovny Lipno, který lze najít na internetových stránkách www.lipnorent.online.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Zapůjčené vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí.
 2. Online půjčovna Lipno nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
 3. Online půjčovna Lipno je oprávněna kdykoli měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
 4. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
 5. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Rezervací vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V Lipně nad Vltavou 01. 06. 2022

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Vážený zákazníku,

jak jistě víte, od 25. května 2018 platí zákon o ochraně osobních údajů (GDPR- č. 2016/679). Naše firma ONLINE PŮJČOVNA LIPNO bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností

1. Účely zpracování osobních údajů

Online půjčovna Lipno zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku

2. Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností zpracovávat osobní údaje jak tuzemských, tak zahraničních klientů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • číslo a datum platnosti dokladu
 • adresa
 • telefon

právním základem pro zpracování údajů je v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ.

3. Délka uchovávání osobních údajů

Údaje ukládáme na zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 15ti let pro případ Vaší opakované návštěvy. Po vypršení této doby budou Všechny Vaše osobní údaje smazány.

4. Kamerový systém, GPS lokátor

Informujeme Vás i touto cestou, že v části našich zařízeních provozujeme kamerový systém a GPS lokátor. Hlavním důvodem instalace kamerového systému a GPS je zvýšená ochrana majetku společnosti. Kamerový systém a GPS je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil.

5. Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k osobním údajům o Vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům.

Sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení.

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné.
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování.

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když využíváte naše služby.

Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

V Lipně nad Vltavou 18. 07. 2023